Danh sách cán bộ chủ chốt điều hành tại công trường

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TRƯỜNG

                   

STT Họ và tên Chức danh
1 Trần Ngọc Phương Giám đốc điều hành
2 Lê Thế Kỵ P. Giám đốc (chỉ huy công trường)
3 Nguyễn Trần Lâm Điều hành kỹ thuật tại công trường
4 Phan Văn Ý Điều hành kỹ thuật tại công trường
5 Vũ Khắc Điệp Giám sát kỹ thuật
6 Lê Minh Hoài Hận Quản lý vật tư, thiết bị máy móc cơ giới
7 Nguyễn Trần Lâm Điều hành kỹ thuật cơ giới tại công trường
8 Phạm Uy Dzũ Công việc khác
9 Huỳnh Tấn Phong Công việc khác
10 Nguyễn Việt Sanh Công việc khác
11 Lê Văn Sỹ Công việc khác
12 Võ Xuân Hoàng Công việc khác

      Tổ chức điều hành điều hành dự án tại công trường chịu sự quản lí của Giám đốc công ty Phương Trinh và các Cơ quan chức năng tại trụ sở chính. Trụ sở chính là nơi có thẩm quyền cao nhất và với tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về tài khoản, con dấu và quyết định khác trong quá trình triển khai dự án.

      Tại công trình giám đốc điều hành phụ trách mọi công tác của dự án, tại các bộ phận kỹ thuật chuyên môn có các chủ nhiệm phụ trách kỹ thuật.