Hình ảnh lắp đặt Flap Barrier

flap-barrier-1.jpeg

Hình ảnh lắp đặt Flap Barrier     

 

flap-barrier

 

flap-barrier

 

flap-barrier

 

flap-barrier

 

flap-barrier

 

flap-barrier

 

 

flap-barrier